iT邦幫忙

個人背景

工作經歷學經歷

畢業後在PCB產業打滾5年
各種想不開一腳踏入程式的世界

專業簡介擅長的技術、參加過的技術活動、製作的成品、參與的專案

  • Language: Javascript / python
  • Frontend: HTML / pug / css / jQuery
  • Backend: Nodejs / express
  • DB: MongoDB / mySQL
  • Cloud: AWS / Altas(MongoDB)
  • Container: Docker
  • O/S: Windows / OSX / Linux

自我介紹生平、興趣、個性、部落格...

中年轉職弱弱工程師XD