iT邦幫忙

個人背景

工作經歷學經歷

學生

專業簡介擅長的技術、參加過的技術活動、製作的成品、參與的專案

很廢~

專業成就著作、成就、證照...等,歡迎介紹你自己

draw("
 __    ___      _ _____    ___ _       
/ _\\_ __ / _ \\__   _/ |___ / _ __ / _ \\| | _____ _ __ 
\\ \\| '_ \\| | | \\ \\ /\\ / / | |_ \\| '__| | | | |/ / _ \\ '__|
_\\ \\ | | | |_| |\\ V V /| |___) | | | |_| |  < __/ |  
\\__/_| |_|\\___/ \\_/\\_/ |_|____/|_|  \\___/|_|\\_\\___|_| 
")