iT邦幫忙

鐵人檔案

2021 iThome 鐵人賽
回列表
影片教學

Spring Framework X Kotlin 系列

教學的標的是目前在 Java 上最火熱的框架,Spring Framework。不過特別的是使用的語言是 Kotlin。
課程內容包含基本概念、框架的演進史、軟體開發與設計、部署架構等等。
無論你已經是 Spring Java Developer 或是其他領域的 Kotlin Developer,甚或是你只是新手。期望在這三十天內能讓你們有所收穫!
更歡迎你們回饋意見給我,這對我來說也是很棒的回顧跟學習的機會。

鐵人鍊成 | 共 30 篇文章 | 13 人訂閱 訂閱系列文 RSS系列文 團隊Kotlin 愛台灣 2021
DAY 1

Spring Framework X Kotlin Day 1 Introduction

GitHub Repo https://github.com/b2etw/Spring-Kotlin-iThome-2021 Video 前四天有聲音重製版...

DAY 2

Spring Framework X Kotlin Day 2 3 Tier & Simple CRUD

GitHub Repo https://github.com/b2etw/Spring-Kotlin-iThome-2021 Video 前四天有聲音重製版...

DAY 3

Spring Framework X Kotlin Day 3 IOC/DI

GitHub Repo https://github.com/b2etw/Spring-Kotlin-iThome-2021 Video 前四天有聲音重製版...

DAY 4

Spring Framework X Kotlin Day 4 MVC

GitHub Repo https://github.com/b2etw/Spring-Kotlin-iThome-2021 Video 前四天有聲音重製版...

DAY 5

Spring Framework X Kotlin Day 5 JPA

GitHub Repo https://github.com/b2etw/Spring-Kotlin-iThome-2021 Video 今天換鍵盤囉,換成改...

DAY 6

Spring Framework X Kotlin Day 6 Unit Test

GitHub Repo https://github.com/b2etw/Spring-Kotlin-iThome-2021 Video

DAY 7

Spring Framework X Kotlin Day 7 Docker & CI

GitHub Repo https://github.com/b2etw/Spring-Kotlin-iThome-2021 Video 今天換鍵盤囉,換成...

DAY 8

Spring Framework X Kotlin Day 8 REST Clients & OpenAPI

GitHub Repo https://github.com/b2etw/Spring-Kotlin-iThome-2021 Video

DAY 9

Spring Framework X Kotlin Day 9 Rest Repository

GitHub Repo https://github.com/b2etw/Spring-Kotlin-iThome-2021 Video 今天換鍵盤囉,換成我...

DAY 10

Spring Framework X Kotlin Day 10 Schedule

GitHub Repo https://github.com/b2etw/Spring-Kotlin-iThome-2021 Video

Jian-Min (Vincent) Huang的收藏
Jian-Min (Vincent) Huang的追蹤
Jian-Min (Vincent) Huang的Like
Jian-Min (Vincent) Huang的紀錄