iT邦幫忙

個人背景

工作經歷學經歷

2011.09 - 2015.06 | 僑光科技大學資訊科技系
2015.08 - 2016.08 | 替代役 Online
2016.08 - 2019.10 | 軟體工程師

專業簡介擅長的技術、參加過的技術活動、製作的成品、參與的專案

Back-End:

 • C#
 • .NET Core、ASP.NET MVC
 • Entity Framework
 • MsSQL

Front-End:

 • JavaScript
 • HTML、CSS
 • JQuery、Vue、RxJS

Chatbot:

 • LINE Bot

Deep Learning:

 • Python
 • Tensorflow、Keras

Other:

 • Git
 • C++
 • x86 ASM

專業成就著作、成就、證照...等,歡迎介紹你自己

自我介紹生平、興趣、個性、部落格...

小小碼農,想用程式改變世界