iT邦幫忙

個人背景

工作經歷學經歷

 • iGroup (Asia Pacific) Ltd.
 • 上海孔诚物联网科技股份有限公司
 • 九鼎健康企業有限公司

專業簡介擅長的技術、參加過的技術活動、製作的成品、參與的專案

Blog: https://jeremysu0131.github.io/

Skills:
Front-end:

 • ECMAScript 6
 • Vue.js / JQuery
 • SCSS / CSS3

Back-end:

 • C# / ASP.NET MVC / WebAPI
 • nodeJS / Express framework

Other:

 • Git
 • Linux
 • Apache / Nginx
 • MySQL / MSSQL

專業成就著作、成就、證照...等,歡迎介紹你自己

Portfolios

自我介紹生平、興趣、個性、部落格...

Coding, Coffee, Hiking, Running