iT邦幫忙

個人背景

工作經歷學經歷

 1. Web RD

專業簡介擅長的技術、參加過的技術活動、製作的成品、參與的專案

 1. 網頁開發
  1. 後端語言:c#,jacaScript(Node.js)
  2. 前端語言:HTML5,javaScript,jQuery
  3. 前端框架:AngularJS
 2. 資料庫:
  1. Relational DB:MSSQL,MySql
  2. NoSQL:mongoDB
 3. Cloud Services:
  1. MySQl on AWS
  2. Web server on google cloud
  3. mongoDB on Atlas
 4. 我的Github
  1. 裡面包含許多學習筆記,歡迎參觀

專業成就著作、成就、證照...等,歡迎介紹你自己

 1. TOEIC-Gold