iT邦幫忙

0

python dataframe 計算

----------原本表格-------------
  總數1 總數2
0  1  3
1  2  4
2  3  5

(總數1)/6
(總數2)/12
----------希望呈現-------------
  總數1 百分比1 總數2 百分比2
0  1   0.16   3   0.25
1  2   0.33   4   0.33
2  3   0.5   5   0.41

我想利用變數,將總數1欄位每筆資料除以該變數後,新增百分比1欄位,並將剛剛計算完的資料insert到該欄位對應格子內。

1 個回答

0
Wilion
iT邦新手 4 級 ‧ 2021-07-20 20:25:21
最佳解答
import pandas as pd

df = pd.DataFrame({'總數1': [1, 2, 3],
          '總數2': [3, 4, 5]})
one = df['總數1']
two = df['總數2']
one_sum = one.sum()
two_sum = two.sum()

per1 = round(one/one_sum,2)
per2 = round(two/two_sum,2)

df.insert(1,"百分比1",per1)
df.insert(3,"百分比2",per2)

image

Wilion iT邦新手 4 級 ‧ 2021-07-20 22:18:34 檢舉

上面是用四捨五入,如果要無條件捨去,我只想到這個寫法。

import pandas as pd
import math

df = pd.DataFrame({'總數1': [1, 2, 3],
          '總數2': [3, 4, 5]})
one = df['總數1']
two = df['總數2']
one_sum = one.sum()
two_sum = two.sum()

per1 = (one/one_sum)
per2 = (two/two_sum)

a_ = []
b_ = []
for i in per1:
  a_.append((math.floor(i * 100) / 100.0))
for j in per2:
  b_.append((math.floor(j * 100) / 100.0))

df.insert(1,"百分比1",a_)
df.insert(3,"百分比2",b_)

請教各位前輩有更好的寫法嗎?

cgc0800 iT邦新手 5 級 ‧ 2021-07-20 23:04:24 檢舉

謝謝你的解說,我想詢問為什麼

one = df['總數1']
two = df['總數2']
one_sum = one.sum()
two_sum = two.sum()

per1 = round(one/one_sum,2)
per2 = round(two/two_sum,2)

該段程式碼可以直接利用總數除該欄位所有值,
起初寫程式不會想到有這個方法,
只知道

one = df['總數1']

這樣可以印出該欄位所有值

Wilion iT邦新手 4 級 ‧ 2021-07-21 10:09:20 檢舉

不就是pandas dataframe的運算而已嗎。
沒有很清楚您的問題點。

我要發表回答

立即登入回答