iT邦幫忙

1

JavaScript陣列操作

假若我一個陣列A長這樣

var A = [{
  materialNo: 'A001',
  qty: 5
},{
  materialNo: 'A001',
  qty: 10
},
{
  materialNo: 'A002',
  qty: 20
},
......(省略)
];

我想將陣列A相同的materialNo的合併成一筆,變成一個新陣列B,
如下,materialNo為A001的數量為 5 + 10 =15

var B =[{
  materialNo: 'A001',
  qty: 15
},
{
  materialNo: 'A002',
  qty: 20
},
......(省略)
];

該怎麼做陣列的操作?

1 個回答

5
海綿寶寶
iT邦大神 1 級 ‧ 2021-11-29 15:12:20
最佳解答

請參考這篇

var array = [
 { Id: "001", qty: 1 }, 
 { Id: "002", qty: 2 }, 
 { Id: "001", qty: 2 }, 
 { Id: "003", qty: 4 }
];

var result = [];
array.reduce(function(res, value) {
 if (!res[value.Id]) {
  res[value.Id] = { Id: value.Id, qty: 0 };
  result.push(res[value.Id])
 }
 res[value.Id].qty += value.qty;
 return res;
}, {});

console.log(result)

我要發表回答

立即登入回答