iT邦幫忙

個人背景

鐵人賽成就我們幫你整理了在 鐵人賽的貢獻

工作經歷學經歷

 • 仁寶電腦 - Android 軟體工程師, 2015.10 - 2017.06
 • 一零四資訊科技 - 網頁前端工程師, 2017.08 - Present

專業簡介擅長的技術、參加過的技術活動、製作的成品、參與的專案

 • Web
  • HTML
  • CSS / SASS
  • Javascript
  • React / Flux / Redux
  • Vue
  • Node / Express
  • Java / JSP
  • MySQL
 • Other
  • C / C++
  • Git

專業成就著作、成就、證照...等,歡迎介紹你自己