iT邦幫忙

2021 iThome 鐵人賽

DAY 9
0
Modern Web

30天30個前端任務系列 第 9

#9. Netflix Sidebar(原生JS版)

Netflix Sidebar(原生JS版)

效果說明

點擊左上方的menu按鈕(俗稱漢堡排),然後Sidebar從側邊滑出。滑出的特殊效果會有三層不同顏色的,最裡面那層是白底,置入選單文字。

實作邏輯

html(節錄)

// 從外層到內層:nav-black > nav-red > nav-white
<div class="nav nav-black">
   <div class="nav nav-red">
    <div class="nav nav-white">
     <button class="nav-btn close-btn">
      <i class="fas fa-times"></i>
     </button>

     <img src="https://logos-download.com/wp-content/uploads/2016/03/Netflix_Logo_2014-700x188.png" alt="Logo" class="logo">

     <ul class="list">
      <li><a href="#">Teams</a></li>
      <li><a href="#">Locations</a></li>
      <li><a href="#">Life at Netflix</a></li>
      <li>
       <ul>
        <li><a href="#">Netflix culture memo</a></li>
        <li><a href="#">Work life balance</a></li>
        <li><a href="#">Inclusion & diversity</a></li>
        <li><a href="#">Blog</a></li>
       </ul>
      </li>
     </ul>
    </div>
   </div>
  </div>

scss部分(節錄)
主要運用transition-delay來控制不同屬性延遲發生的時間,

.nav-black {
 background-color: rgb(34, 31, 31);
 width: 60%;
 max-width: 480px;
 min-width: 320px;
 transition-delay: 0.4s;

 &.visible {
  transition-delay: 0s;
 }

 .nav-red {
  background-color: rgb(229, 9, 20);
  width: 95%;
  transition-delay: 0.2s;
 
  &.visible {
   transition-delay: 0.2s;
  }
  
  .nav-white {
   background-color: #fff;
   width: 95%;
   padding: 40px;
   position: relative;
   transition-delay: 0s;
  
   &.visible {
    transition-delay: 0.4s;
   }
   
   .close-btn {
    opacity: 0.3;
    position: absolute;
    top: 40px;
    right: 30px;
   }
   
   .list {
    list-style-type: none;
    padding: 0;
   
    li {
     list-style-type: none;
     padding-left: 20px;
     margin: 20px 0;
   
     a {
      color: rgb(34, 31, 31);
      font-size: 14px;
      text-decoration: none;
      text-transform: uppercase;
     }

     ul {
      list-style-type: none;
      padding-left: 20px;
     }

    }
   }
  }
 }
}

javascript部分
單純用監聽器add或remove .visible選擇器

const open_btn = document.querySelector('.open-btn')
const close_btn = document.querySelector('.close-btn')
const nav = document.querySelectorAll('.nav')

open_btn.addEventListener('click', () => {
  nav.forEach(nav_el => nav_el.classList.add('visible'))
})

close_btn.addEventListener('click', () => {
  nav.forEach(nav_el => nav_el.classList.remove('visible'))
})

明日任務

#10. Drag & Drop


上一篇
#8 Button Ripple Effect(原生JS版)、#5. Q&A Section(Vue版)
下一篇
#10. Drag & Drop(原生JS版)
系列文
30天30個前端任務19

尚未有邦友留言

立即登入留言